[ zamknij ]
Kategorie
Producenci
Kontakt
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży, zapisz się do Newslettera APOGEO.
dowiedz się więcej >
polityka prywatności >
Wyszukiwane frazy
Znajdź nas
Krajowy Rejestr Długów
Gwarancja i reklamacja

Gwarancja (produkty fabrycznie nowe)

Na każdy zakupiony fabrycznie nowy produkt obowiązuje co najmniej 12-miesięczna gwarancja (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych jak baterie, kable itp). Niektóre produkty posiadają nawet 60 miesięczną gwarancję. Informacje szczegółowe dot. czasu gwarancji znajdują się na karcie produktu. Brak takiej informacji oznacza 12 miesięczną gwarancję/rękojmię z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych jak baterie, kable itp - na które gwarancja jest skrócona do 3 m-cy lub inna podana w opisie produktu.

 • Serwis gwarancyjny jest realizowany przez APOGEO

 • Podczas odbioru przesyłki od kuriera lub z Poczty Polskiej oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania (co może mieć wpływ na uszkodzenia zawartości), należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. podobna sytuacja może mieć miejsce jeśli na liście przewozowym jest inna liczba wysłanych paczek niż dostarczona do Ciebie przez kuriera. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z nami, a Doradca ustali wszystkie szczegóły procedury naprawy lub wymiany w ramach gwarancji.

 • Odesłanie uszkodzonego towaru odbywa się na Twój koszt. 


Reklamacja

W przypadku, gdy dostarczony towar nie działa prawidłowo lub opakowanie, w którym został on dostarczony, jest uszkodzone, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail z nami, Doradca Cię o dalszych krokach reklamacji.

APOGEO do 14 dni roboczych rozpatrzy Twoją reklamacje. 

Wadliwy/uszkodzony produkt powinien być odesłany do APOGEO w oryginalnym opakowaniu wraz ze standardowym wyposażeniem oraz kartą gwarancyjną. 


Zwroty

Przestrzegamy wszystkich praw konsumenta, w tym wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).


Warunki zwrotu towaru:

 • Konsument ma prawo zrezygnować z towaru zakupionego w SKLEPIE ON-LINE APOGEO bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru w oryginalnym, niezniszczonym i nieotwartym opakowaniu oraz załączenie pisemnego oświadczenia klienta.

 • W przypadku powyższego zwrotu, ponosisz pełne koszty przesyłki, zarówno do Ciebie (niezależnie od naliczonej przy złożeniu zamówienia opłaty za transport), jak i do sklepu.

 • Zwrot Twojej zapłaty za zamówienie następuje w maksymalnym terminie do 14 dni, na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

 • Powyższemu zwrotowi nie podlegają towary sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta oraz towary które zostały zamówione na podstawie odrębnych umów.

  OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW UŻYWANYCH  PRZEZ APOGEO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Produktów używanych (dalej jako OWU Produktów używanych) zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży Produktów używanych. Niniejsze Ogólne Warunki Umów sprzedaży Produktów używanych regulują kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży tego typu Produktów oraz odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktów używanych.

 2. OWU Sprzedaży Produktów używanych stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży Produktu używanego. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia, do Umów Sprzedaży Produktów używanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu http://sklep.apogeo.com.pl/regulamin-pm-29.html (dalej jako: Regulamin) oraz Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: http://www.apogeo.pl/polityka-prywatnosci. W zakresie umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Produkty używane mają zastosowanie postanowienia odrębnych umów i regulaminów znajdujących się na stronie internetowej Apogeo sp. z o.o.

 3. W odniesieniu do Sprzedaży Produktów używanych odbywającej się za pośrednictwem Sklepu internetowego, pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści OWU Sprzedaży Produktów używanych mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

 4. W przypadku Sprzedaży Produktów używanych bez pośrednictwa Sklepu internetowego przyjmuje się, że:

a) Sprzedawca to Apogeo sp. z o.o. ul. ul. Łukasiewicza 10, 31-429 Kraków, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373637, NIP 6751442109 oraz REGON 121415641.

b) Produkt używany to rzecz używana zaprezentowana przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży albo Dzierżawy w siedzibie Sprzedawcy lub w inny sposób.

c) Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Produktów używanych, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

d) Konsument to Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Umowa Sprzedaży to umowa, w której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta (kupującego) własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

II. ZAMÓWIENIA.

 1. Zamówienia Produktów używanych można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego tj. http://sklep.apogeo.com.pl/ - zgodnie z § 7 Regulaminu, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także osobiście w siedzibie Sprzedawcy, przy czym podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Umowa Sprzedaży Produktu używanego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

III. UMOWA SPRZEDAŻY.

 1. Przedmiot Umowy Sprzedaży Produktów używanych obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów używanych i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów używanych i zapłaty Sprzedawcy uzgodnionej ceny.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu używanego do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
 3. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów używanych bez wad. Nie dotyczy to wad Produktów używanych oraz ich stanu technicznego, który został ujawniony Klientowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4. Wydanie Produktów używanych następuje w terminie wskazanym w obszarze opisu Produktu bądź w informacji udzielonej przez Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia.
 5. Czas realizacji wydania Produktów używanych może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 6. Wydanie Produktów używanych odbywa się:
 7. - w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
 8. - w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w siedzibie Sprzedawcy w Dniach Roboczych w godz. 8:00-16:00.
 9. Wydanie Produktów używanych następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów używanych Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY PRODUKTU UŻYWANEGO

 1. Wady Produktu używanego, o których Sprzedawca poinformował Klienta przed zawarciem umowy Sprzedaży nie stanowią podstawy reklamacji oraz nie mogą być przedmiotem zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
 2. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Konsumentem, Sprzedawca odpowiada za inne wady Produktów używanych, niż te o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania Produktu używanego Klientowi. Roszczenia i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przedawniają się lub wygasają z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu używanego jest wyłączona.
 4. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, o którym mowa w § 10 Regulaminu nie przysługuje Klientom nabywającym Produkty używane bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 1 – 4 powyżej, do uprawnień Klientów związanych z reklamacją Produktów używanych, gwarancją oraz prawem do odstąpienia od umowy, zastosowanie mają § 9 i § 10 Regulaminu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. OWU Sprzedaży Produktów używanych są dostępne w na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://sklep.apogeo.com.pl/gwarancja-reklamacja-pm-16.html W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem e-maila bądź telefonicznie, są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu używanego bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, Klient jest zapoznawany z OWU Sprzedaży Produktów używanych przed zawarciem Umowy.

 2. Jakakolwiek zmiana OWU Sprzedaży Produktów używanych nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży Produktów używanych zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży Produktów używanych zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany OWU Sprzedaży Produktów używanych.

 3. Klient składając Zamówienie zaakceptował treść, OWU Sprzedaży Produktów używanych i zobowiązał się do ich przestrzegania.

 4. Niniejszej OWU Sprzedaży Produktów używanych obowiązują od dnia 03.12.2019 roku.Powrót
A.M.P.E.R.E. SystemCarlsonESRIHi-TargetLaserlinerLeicaMotorolaNedoNikonSouthTrimbleWydawnictwo Gall
Copyright © 2006-2024 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies. Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.